fbpx

Terma & Syarat Laman Web

Welcome ke hannahcourt.com. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir hubungan Briar Investment dengan anda berhubung dengan laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.

Istilah 'Briar Investments' atau 'us' atau 'we' merujuk kepada pemilik laman web yang pejabat berdaftarnya ialah 1 Middlewich Road, Holmes Chapel , Cheshire, England, CW4 7EA. Nombor pendaftaran syarikat kami adalah 02104599, didaftarkan di England dan Wales. Istilah 'anda' merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.


1. Pengenalan

1.1 Anda boleh mengakses sebahagian besar laman web ini tanpa mendaftarkan butiran anda dengan kami. Sesetengah kawasan Laman Web ini hanya terbuka kepada anda jika anda mendaftar.
1.2 Dengan mengakses mana-mana bahagian Laman Web ini, anda akan dianggap telah menerima notis undang-undang ini sepenuhnya. Sekiranya anda tidak menerima notis undang-undang ini sepenuhnya, anda mesti meninggalkan Laman Web ini dengan serta-merta.
1.3 Syarikat boleh menyemak semula notis undang-undang ini pada bila-bila masa dengan mengemaskini catatan ini. Anda harus menyemak Laman Web ini dari semasa ke semasa untuk menyemak notis undang-undang semasa, kerana ia mengikat anda. Peruntukan tertentu notis undang-undang ini boleh digantikan oleh notis atau syarat undang-undang yang dinyatakan secara khusus yang terdapat pada halaman tertentu di Laman Web ini.


2. Lesen

2.1 Anda dibenarkan untuk mencetak dan memuat turun ekstrak dari Laman Web ini untuk kegunaan peribadi anda dengan asas berikut:
2.1.1 tiada dokumen atau grafik yang berkaitan di Laman Web ini diubahsuai dengan apa-apa cara;
2.1.2 tiada grafik di laman web ini digunakan secara berasingan daripada teks yang disertakan; dan
2.1.3 notis hak cipta dan nota perdagangan Syarikat dan notis kebenaran ini muncul dalam semua salinan.
2.2 Melainkan dinyatakan sebaliknya, hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam semua bahan di Laman Web ini (termasuk tanpa had gambar dan gambar grafik) dimiliki oleh Syarikat atau pemberi lesennya. Bagi tujuan notis undang-undang ini, apa-apa penggunaan ekstrak dari Laman Web ini selain daripada mengikut fasal 2.1 di atas untuk sebarang tujuan adalah dilarang. Jika anda melanggar mana-mana terma dalam notis undang-undang ini, kebenaran anda untuk menggunakan Laman Web ini secara automatik tamat dan anda mesti segera memusnahkan apa-apa ekstrak yang dimuat turun atau dicetak dari Laman Web ini.
2.3 Tertakluk kepada klausa 2.1, tidak ada bahagian Laman Web ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam mana-mana laman web lain atau dimasukkan ke dalam mana-mana sistem atau perkhidmatan pengambilan semula elektronik atau persendirian tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.
2.4 Sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata dalam istilah ini adalah terpelihara.


4. Bahan dan kelakuan pengunjung

4.1 Selain daripada maklumat peribadi, yang dilindungi di bawah Dasar Privasi, apa-apa bahan yang anda hantar atau pos ke Laman Web ini akan dianggap tidak sulit dan tidak berpemilik. Syarikat tidak mempunyai kewajipan berkenaan dengan apa-apa bahan. Syarikat dan para penerima akan bebas untuk menyalin, mendedahkan, mengedar, menggabungkan dan menggunakan apa-apa bahan dan semua data, imej, bunyi, teks dan benda lain yang terkandung di dalamnya untuk apa-apa dan semua tujuan komersil atau bukan komersial.
4.2 Anda adalah dilarang menghantar atau menghantar kepada atau dari laman web ini apa-apa bahan:
4.2.1 yang mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, menghasut, menyerang, lucah, kasar, boleh menghasut kebencian kaum, diskriminasi, mengancam, skandal, radang, menghujat , melanggar kepercayaan, melanggar privasi atau yang boleh menyebabkan kekecewaan atau kesulitan;
4.2.2 yang mana anda belum memperoleh semua lesen dan / atau kelulusan yang diperlukan;
4.2.3 yang membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah , menimbulkan tanggungan sivil, atau sebaliknya bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak mana-mana pihak ketiga, di UK atau mana-mana negara lain di dunia; atau
4.2.4 yang secara teknikal berbahaya (termasuk, tanpa batasan, virus komputer, bom logik, kuda Trojan, cacing, komponen berbahaya, data yang rosak atau perisian jahat atau data yang berbahaya yang lain) .
4.3 Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web (termasuk, tanpa batasan, dengan menggodam) .
4.4 Syarikat hendaklah sepenuhnya bekerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan Syarikat untuk mendedahkan identiti atau mengesan sesiapa yang mempamer apa-apa bahan yang melanggar fasal 4.2 atau 4.3
4.5.1 mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan budi bicara tunggal kami dengan beban yang tidak munasabah atau tidak bersesuaian dengan infrastruktur kami;
4.5.2 menyalin, membiak, mengubahsuai, mengedarkan atau memaparkan secara terbuka sebarang kandungan (kecuali maklumat anda) dari laman web kami tanpa terlebih dahulu kebenaran bertulis daripada Syarikat atau pihak ketiga yang sesuai, yang berkenaan;
4.5.3 mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang betul Laman Web atau sebarang aktiviti yang dijalankan di Laman Web; atau


5. Pautan ke dan dari laman web lain

5.1 Pautan ke laman web pihak ketiga di Laman Web ini disediakan semata-mata untuk kemudahan anda. Jika anda menggunakan pautan ini, anda meninggalkan Laman Web ini. Syarikat tidak meninjau semua laman web pihak ketiga dan tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab untuk laman web ini atau kandungan atau ketersediaannya. Oleh itu, Syarikat tidak menyokong atau membuat apa-apa representasi mengenai mereka, atau apa-apa bahan yang terdapat di sana, atau apa-apa keputusan yang boleh diperolehi daripada menggunakannya. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dikaitkan dengan Laman Web ini, anda berbuat demikian sepenuhnya atas risiko anda sendiri.
5.2 Jika anda ingin membuat pautan ke Laman Web ini, anda harus menghubungi Syarikat terlebih dahulu untuk mendapatkan kebenaran untuk melakukan jadi. Sekiranya kebenaran diberikan, anda hanya boleh membuat pautan ke Laman Web ini berdasarkan yang anda sambungkan, tetapi tidak meniru, laman utama Laman Web ini, dan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
5.2.1 anda tidak membuang, memisahkan atau mengubah saiz atau kemunculan logo, tanda dagangan atau nama dagang kami;
5.2.2 anda tidak membuat bingkai atau mana-mana pelayar atau persekitaran sempadan di Laman Web ini;
5.2.3 anda tidak dengan apa-apa cara membayangkan bahawa Syarikat menyokong mana-mana produk atau perkhidmatan selain daripada yang tersendiri;
5.2.4 anda tidak menyalahtafsirkan hubungan anda dengan Syarikat atau membentangkan apa-apa maklumat palsu lain mengenai Syarikat;
5.2.5 anda tidak menggunakan mana-mana logo, cap dagangan atau nama dagang yang dipaparkan pada Laman Web ini tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat;
5.2.6 anda tidak memaut dari laman web yang tidak dimiliki oleh anda; dan
5.2.7 laman web anda tidak mengandungi kandungan yang tidak menyenangkan, menyakitkan hati atau kontroversi, melanggar sebarang hak harta intelektual atau hak lain mana-mana orang lain atau tidak mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.


6. Pendaftaran

6.1 Jika anda mendaftar dengan Laman Web, setiap pendaftaran hanya untuk satu pengguna sahaja. Syarikat tidak membenarkan anda untuk berkongsi nama pengguna dan / atau kata laluan anda dengan mana-mana orang lain atau dengan berbilang pengguna di rangkaian.
6.2 Tanggungjawab untuk keselamatan mana-mana kata laluan yang dipilih atau dikeluarkan kepada anda terletak pada anda. Kami berhak untuk melumpuhkan mana-mana nama pengguna atau kata laluan, pada bila-bila masa jika menurut pendapat kami yang munasabah anda gagal mematuhi mana-mana peruntukan istilah ini.


7. Liabiliti

7.1 Syarikat, mana-mana pihak lain (sama ada atau tidak terlibat dalam membuat, menghasilkan, mengekalkan atau menyampaikan Laman Web ini), dan mana-mana syarikat kumpulan Syarikat dan para pegawai, pengarah,
employees, pemegang saham atau ejen mana-mana daripada mereka, tidak termasuk semua liabiliti dan tanggungjawab bagi apa-apa amaun atau jenis kerugian atau kerosakan yang mungkin mengakibatkan anda atau pihak ketiga (termasuk tanpa had, apa-apa kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, punitif atau turutan atau kerugian, atau apa-apa kehilangan pendapatan, keuntungan, muhibah, data , kontrak, penggunaan wang, atau kerugian atau ganti rugi yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang cara untuk gangguan perniagaan, dan sama ada dalam tort (termasuk tanpa kelalaian), kontrak atau sebaliknya) yang berkaitan dengan Laman Web ini dengan apa cara atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan atau hasil penggunaan Laman Web ini, mana-mana laman web yang dikaitkan dengan Laman Web ini atau bahan di laman web tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan akibat virus yang mungkin menjejaskan komputer anda. pment, perisian, data atau harta lain disebabkan oleh akses anda kepada, penggunaan, atau melayari laman web ini atau memuat turun mana-mana bahan dari Laman Web ini atau mana-mana laman web yang dipautkan ke Laman Web ini.
7.2 Tidak ada apa-apa dalam notis undang-undang ini yang tidak termasuk atau had liabiliti Syarikat untuk:
7.2.1 kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh Syarikat;
7.2.2 salah nyataan penipuan; atau
7.2.3 apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang yang terpakai (termasuk tanpa batasan undang-undang pengguna) .
7.3 Jika penggunaan bahan di laman web ini mengakibatkan keperluan servis, pembaikan atau pembetulan peralatan, perisian atau data, anda menganggap semua kosnya.


8. Video, fotografi dan imej laman web

Fotografi / imej yang digunakan pada halaman harta tapak web kami adalah tipikal bagi harta tersebut. Dalam sesetengah kes, di mana sifatnya sangat serupa atau serupa dengan harta lain secara dalaman, fotografi / imej generik digunakan untuk mewakili ciri-ciri harta tersebut.
Sebagai sifat baru yang dalam proses sedang dibina, imej yang dijana oleh komputer atau tera artis mungkin digunakan untuk mewakili sifat-sifat yang akan kelihatan apabila mereka selesai.
Kandungan dan rakaman dalam video adalah betul pada masa penggambaran. Imejan adalah ilustrasi sifat, bilik dan kemudahan sahaja dan bilik individu mungkin berbeza-beza dalam susun atur dan kandungan.
Permohonan yang ditunjukkan dalam fotografi dan imej mungkin tidak selalu mewakili apa yang dimasukkan ke dalam bilik. Untuk maklumat mengenai apa yang akan anda perolehi di setiap bilik.